การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์คืออะไร

การสัมนาผ่านเว็บไซต์หรือคำภาษาอังกฤษคือ Webinar เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Web-based-seminer ซึ่งอธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือ การสัมนาผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง รูปแบบการสัมนาโดยรวมในทางปฎิบัติก็จะมีรูปแบบไม่ต่างกับการเข้าร่วมสัมนาในสถานที่ตามที่เคยมีการสัมนาทั่ว ๆ ไป แต่การสัมนาออนไลน์หรือสัมนาผ่านเว็บไซต์ผู้สร้างกอิจกรรมสัมนาจะกำหนดหัวข้อเป็นครั้ง ๆ ไปและมีการเปิดให้เข้าร่วมสัมนา

ทำความรู้จักกับการสัมนาในรูปแบบต่างๆ

ในการจัดการการสัมนานั้นมีรูปแบบการสัมนามากมายหลายรูปแบบ หากต้องการให้การสัมนาบรรลุผลสำเร็จตามจุดระสงค์ ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการเลือกรูปแบบการสัมนาให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นั่นเอง รูปแบบการสัมนาต่าง ๆ มีดังนี้คือ

เทคนิคในการจัดสัมนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน

การจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวบุคลากร สมาชิกองค์กร เวลา สถานที่ กำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนาผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง เทคนิคในการจัดสัมนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงานก็คือ

สรุปจบอย่างมีสาระ และสามารถนำไปใช้จริง

ในการสรุปจบการสัมนาจะต้องมีความชัดเจน ได้ประโยชน์และเกิดความประทับใจ เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปลงมือปฎิบัติตามเนื้อหาที่ได้สัมนามานั้น สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาควรได้รับทั้งสาระ ควาทรู้สึกที่ดี ความประทับใจน่าจดจำและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาในการสัมนาที่จบลง สิ่งนี้จะวัดได้ถึงความสำเร็จในการจัดการการสัมนาได้เป็นอย่างดี

วิทยากรต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

“วิทยากร” เป็นเสมือนหัวใจของงานสัมนา การคัดเลือกวิทยากรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสัมนาบรรลุผล ทั้งในด้านของประโยชน์ที่จะได้จากการสัมนาและบรรยายของวิทยากร ความเข้าใจของผู้ร่วมสัมนา การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมสัมนา หากวิทยากรไม่มีความสามารถพออาจจะทำให้ผ็เข้าร่วมเกิดความเบื่อ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่อยากให้ความร่วมมือก็เป็นได้

กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนการสัมมนา

การจัดการ”สัมนา”ทุกครั้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าหลังจากจบการสัมนา สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับประโยชน์อะไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรสู่องค์กรและเกิดการพัฒนาคนและองค์กรอย่างไรบ้าง การจัดการสัมมาต้องมีการออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างให้สอดคล่องและสนับสนุนกับวัตถุแระสงค์ดังกล่าว

WELCOME

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว้บไซต์ที่จะแนะนำเทคนิค ในการสัมนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรของท่านให้ดียิ่งขึ้น พบกับสาระ และความรู้ รวมถึงแนะนำเกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมนา

About Seminar..?

“Seminar”  หรือการจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวของบุคลากร ร่วมกับสมาชิกองค์กร ระยะเวลา สถานที่ และกำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนางานผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง ดังเทคนิคในการจัดสัมนาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน