About Seminar..?

Seminar”  หรือการจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวของบุคลากร ร่วมกับสมาชิกองค์กร ระยะเวลา สถานที่ และกำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนางานผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง ดังเทคนิคในการจัดสัมนาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน