ประชุมสมัยวิสามัญ

มาทำความรู้จักการประชุมสมัยวิสามัญ ว่าคืออะไร และแตกต่างกับประชุมแบบอื่นเช่นไร

หนึ่งในทักษะที่หากเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นหัวหน้า ผู้นำตั้งแต่หน่วยงานย่อยของตัวเอง จนถึงระดับเจ้าของกิจการก็คือ การประชุม หากการประชุมดี เร็ว ไว เข้าใจตรงกัน มีประสิทธิภาพองค์กรก็พัฒนาต่อไปได้ คำหนึ่งที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือคำว่า ประชุมสมัยวิสามัญ คำนี้คืออะไร หมายถึงอะไรเรามาอธิบายให้ฟัง

Human resource plan

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความสําคัญอย่างไร ?

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะสร้างประโยชน์ให้องค์กรดำเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยความมั่นใจ คุณภาพของบุคลากรจัดเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อองค์กรได้คัดสรรบุคลากรเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว ก็จะต้องดูแล

การวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ แนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจ จากการใช้กลยุทธ์ต่างๆ นำมาแก้ไขปัญหา ในปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราฉะนั้นขั้นตอนกำหนดวิธีดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนเป็นเรื่องยากลำบาก จึงกำหนดยุทธวิธีในการทำงานแทน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า

การ สัมนา ออนไลน์

การสัมมนาคืออะไร มีใครเข้าใจความหมายแบบเจาะลึกหรือไม่?

ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันนั้นล้วนมีปัญหาที่มากมายเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนล้วนต้องได้เจอทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศ องค์กรเล็กๆ โรงพยาบาล สถานศึกษา และพื้นที่อื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเวลาที่เขาจะแก้ปัญหาเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองคนเดียวได้ทั้งหมด ดังนั้นเราก็ควรที่จะปรึกษาคนหลายๆ คนเพื่อระดมความคิดหาทางแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็ปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมขึ้นขึ้นซ้ำอีก

การสัมนา ด้านบัญชี

งานสัมมนาหัวข้อเรื่องบัญชีที่น่าสนใจในปี 2561

การที่จะเป็นนักบัญชีได้นั้นจะต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เพราะงานด้านการเงินหรือการบัญชีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องทำอย่างรอบคอบรวมถึงต้องมีความรู้ที่จะทำงานสาขานี้จริงๆ โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้มีคนที่เรียนจบบัญชีค่อนข้างมาก แต่บางคนเรียนมาก็จริงพอถึงเวลากลับทำงานที่เกี่ยวกับงานบัญชีไม่ได้เลย หวังแค่ว่าถ้าจบบัญชีมาตลาดแรงงานคง

การ สัมนา ออนไลน์

การสัมมนา กับการประชุม แตกต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันนั้นเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ในหมู่บ้านหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนที่ร่วมงานด้วยกันจะต้องมีการทำการแก้ไขกับปัญหา ซึ่งปัญหาทุกอย่างนั้นสามารถจัดการได้แต่ต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่แก้ไขเพียงคนเดียว ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาอะไรทุกๆ คนนั้นต้องร่วมมือกัน และทำทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันทุกสิ่งนั้นจึงจะสำเร็จได้

การสัมนา Infopreneur

วิทยากรออนไลน์ อาชีพที่เป็นที่รู้จักของแม่ค้าออนไลน์ทั่วโลก

การค้าขายออนไลน์ในปัจจุบันนี้มีค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นทางเลือกในการประกอบธุรกิจเนื่องจากว่าสังคมในตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวสาร ติดตามชีวิตประจำวันของคนที่เราชื่นชอบ หรือเป็นแหล่งสร้างความบันเทิงให้กับทุกคน นอกจากนั้นยังเป็นที่ประกอบอาชีพซึ่งไม่ต้องลงทุนเรื่องการเช่าที่ หรือเสียค่าแผงเช่าอีกด้วย

การอบรมสัมมนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่ารู้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอนแรกใช้ชื่อว่า กรมทะเบียนการค้า แล้วจึงค่อยเปลี่ยนชื่อตามผลการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่               ผลจากการปรับปรุงในครั้งนั้น ทำให้ กรมทะเบียนการค้า ได้เปลี่ยนมาเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงทั้งบทบาทภารกิจรวมทั้งโครงสร้างใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ถ่ายงานด้านชั่งตวงวัดไปอยู่กับกรมการค้าภายใน พร้อมโอนงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่กรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งยังรับโอนภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งงานจดทะเบียนงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้าอีกด้วย

การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย

การสัมมนา คือ  การประชุมตามหัวข้อที่ได้วางกำหนดเอาไว้ เป็นการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะร่วมกันอภิปรายอย่างอิสรเสรี ช่วยกันคิดเพื่อหาข้อสรุป รวมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขในปัญหานั้น การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย CPD คือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  ซึ่งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมีจุดถุประสงค์ คือ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นมีการพัฒนาความรู้วิชาชีพในสาขาของตน อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานในการวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย

5 จังหวัดซึ่งมีการจัดสัมมนามากที่สุดในประเทศ

การสัมมนา  เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ , ความคิดเห็นของคนหมู่มาก ผลของการประชุมถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงแก่นแท้ ของธุรกิจนั้นๆ จนสามารถตอบสนองและพาองค์กรไปสู่ทิศทางตามต้องการ อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนะคติ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน การสัมมนานั้นส่วนใหญ่จะจัดขึ้นปีล่ะครั้ง หรือบางแห่งก็มากกว่านี้ ส่วนมากแล้วจะเป็นการจัดที่ต่างจังหวัด เพื่อเข้าผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนบรรยากาศไปในตัว เรามาดูกันดีกว่าว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับความนิยมในการไปจัดสัมมนาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย