Human resource plan

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความสําคัญอย่างไร ?

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะสร้างประโยชน์ให้องค์กรดำเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยความมั่นใจ คุณภาพของบุคลากรจัดเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อองค์กรได้คัดสรรบุคลากรเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว ก็จะต้องดูแลต่อ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ทันสมัยสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว

ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Human resource

  • การแข่งขันของธุรกิจในยุคใหม่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม , เศรษฐกิจและการเมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากรและผู้บริหาร บุคลากรสามารถย้ายงานได้ ตามความพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน , สวัสดิการ , ความเป็นอยู่ เป็นต้น โดยผู้บริหารยุคใหม่ ไม่ได้บริหารงานโดยใช้อำนาจอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ต้องใช้เรื่องเกียรติยศในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย
  • กรณีเกิดการรัดเอาเปรียบระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงทำให้รัฐบาลได้เข้ามาควบคุมการดำเนินงานมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อตั้งธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นมา เพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาล ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องสวัสดิการ , รายได้ , สภาพปฏิบัติงาน , อัตราจ้างแรงงานในวันหยุด เป็นต้น เพื่อไม่ให้ผู้บริหารเอาเปรียบบุคลาการ
  • ความเติบโตทางด้านเทคโนโลยี ใน ปัจจุบันนี้บุคลากรได้ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องทุนแรง ทำให้การปฏิบัติงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้องค์กรต้องจัดงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ตลอดจนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • การเปลี่ยนบทบาทของฝ่ายบริหาร โดยในอดีตจากการบริหารงานที่หวังกำไรเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันนี้ยังจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์ใหม่ของธุรกิจในปัจจุบัน จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การ , ลูกค้า และสังคม ขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำรีอกด้วย

“สรุปแล้ว” การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องใส่ใจทั้งในเรื่องของการบริหาร , การสร้างความเจริญให้แก่องค์กร จะต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ – ความสามารถ รวมทั้งมีความพร้อมที่เข้ามาเชื่อมโยงภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร อีกทั้งยังต้องสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลทำให้เกิดการทุ่มเท , เสียสละ , รักในองค์กรมากขึ้น ในมุมมองขนาดใหญ่ จะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดีมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้จากต่างประเทศให้แก่ประเทศชาติของเราได้อีกทางหนึ่ง