การวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ คือ แนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจ จากการใช้กลยุทธ์ต่างๆ นำมาแก้ไขปัญหา ในปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราฉะนั้นขั้นตอนกำหนดวิธีดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนเป็นเรื่องยากลำบาก จึงกำหนดยุทธวิธีในการทำงานแทน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า

Strategic planning

โดยการวางแผนกลยุทธ์ จะเริ่มจากขั้นตอนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก-ภายใน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร ไปในทิศทางเดียวกัน ต้องมีจุดยืนที่เหมาะสม ต้องมีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน โดยขั้นตอนวางแผนกลยุทธ์ต้องประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ , เน้นความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการมองภาพรวมขององค์กร เป็นต้น

เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ กระบวนการตัดสินใจเพื่อขั้นตอนดำเนินงานขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ แม้จะต้องเผชิญกับสภาวะอันไม่แน่นอน การวางแผนกลยุทธ์จะต้องประกอบด้วย ขั้นตอนศึกษาข้อมูลเบื้องต้น , นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการจัดวางทิศทางขององค์กร หลังจากนั้นจึงค่อยกำหนดกลยุทธ์ว่าควรจะทำอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้

ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ที่มีต่อองค์กร

  • ช่วยทำให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
  • คือ รูปแบบวางแผน ซึ่งช่วยทำให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และรับผิดชอบต่อทั้งความสำเร็จ รวมทั้งความล้มเหลวของตัวเองมากขึ้น เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ จัดเป็นการวางแผนขององค์กร ซึ่งต้องกระทำตามที่กำหนดทุกขั้นตอน
  • เป็นรูปแบบของการวางแผน ที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจได้อย่างผสมกลมเกลียวกัน อันเป็นกระแสหลักสำหรับการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสอดคล้อง กับสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ออกระเบียบกำหนด ให้หน่วยงานภาคทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนางาน ไปสู่มิติใหม่ของการปฏิรูปขั้นตอนทำงานต่างๆ
  • เป็นหนึ่งในเงื่อนไข ที่จัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยทางสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด จัดทำงานด้านงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนที่เห็นอย่างเด่นชัดลงไปให้หน่วยงานนั้นๆ
  • เป็นการวางแผนที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์ เป็นหัวใจหลัก ซึ่งได้มาจากการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกอยู่กับปัญหาเก่าในอดีต ไม่นำข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณมาเป็นข้ออ้างอีกต่อไป

สรุป การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนงานที่ท้าทายความสามารถ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการวางแผนซึ่งช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตัวเอง จัดเป็นการวางแผนพัฒนาอันยั่งยืน