“Round Table” (การอภิปรายแบบโต๊ะกลม)

การจัดที่นั่งเช่นเดียวกันกับการสัมนาแบบตอบกลับ แต่ต่างกันตรงที่เมื่อประธานการประชุมสัมนาพูดเสนอปัญหาและเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องให้พูดเรียงทีละคนไล่กันไปเป็นลำดับ แต่ให้คนที่อยากแสดงความคิดเห็นหรือสอลบถาม มีเรื่องต้องการจะพูดยกมือขึ้นแล้วพูดได้เลย