“Role Playing” (การอภิปรายแบบบทบาทสมมุติ)

การกำหนดเหตุการณ์โดยผู้จัดการสัมนาให้ผู้เข้าสัมนาได้สวมบทบาทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นความรู้สึกได้ตามบทบาทสมมุติที่ตนเองเล่นอยู่นั้น ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้ใส่หัวใจและเรียนรู้เข้าใจในความรู้สึกความคิดเห็นของบทบาทที่สวมอยู่ เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่และความคิดความเข้าใจใหม่ ๆ ที่ลึกซึ้งขึ้นมา