“Panel discussion” (สัมนาด้วยรูแบบการอภิปรายกันเป็นคณะ)

สัมนาด้วยรูแบบการอภิปรายกันเป็นคณะ  เป็นการสัมนาโดยมีการกำหนดหัวข้อและเนื้อหาตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ โดยผู้ที่ทำการอภิปรายเนื้อหาก็คือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ความรู้ตามหัวข้อเหล่านั้นประมาณ 3-8 คน ผู้อ๓ปรายแต่ละคนจะออกมาอ๓ปรายเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อมูลเท็จจริง ความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้ฟัง ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากมุมมองและความรู้ที่แตกต่างลึกซึ้งแตกต่างกันไป