เทคนิคในการจัดสัมนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน

การจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวบุคลากร สมาชิกองค์กร เวลา สถานที่ กำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนาผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง เทคนิคในการจัดสัมนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงานก็คือ

1 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและเลือกวิธีการที่ได้ผล

การจัดการสัมนาทุกครั้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าหลังจากจบการสัมนา สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับประโยชน์อะไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรสู่องค์กรและเกิดการพัฒนาคนและองค์กรอย่างไรบ้าง การจัดการสัมมาต้องมีการออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างให้สอดคล่องและสนับสนุนกับวัตถุแระสงค์ดังกล่าว และกิจกรรมเหล่านั้นก็จะต้องทำมีส่วนทำให้วัตถประสงค์บรรลุผล ไม่ใส่กิจกรรมที่เปล่าประโยชน์หรือเห็นผลได้ยากลงไปในการสัมนาเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาในการสัมนาที่มีอยู่จำกัด

2 เลือกวิทยากรที่เชี่ยวชาญและถ่ายทอดได้อย่างดี

วิทยากรเป็นเสมือนหัวใจของงานสัมนา การคัดเลือกวิทยากรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสัมนาบรรลุผล ทั้งในด้านของประโยชน์ที่จะได้จากการสัมนาและบรรยายของวิทยากร ความเข้าใจของผู้ร่วมสัมนา การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมสัมนา หากวิทยากรไม่มีความสามารถพออาจจะทำให้ผ็เข้าร่วมเกิดความเบื่อ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่อยากให้ความร่วมมือก็เป็นได้

3 จัดโปรแกรมให้ดี

การจัดโปรแกรมในการสัมนาก็เป็นสิ่งที่จะทำให้การสัมนาครั้งนั้นมีประสิทธิภาพสูง โปรแกรมทุกโปรแกรมต้องเกิดผลสูงสุด มีประโยชน์และลื่นไหล มีจังหวะของโปรแกรมที่ดี ไม่สะดุดหรือน่าเบื่อ

4 หนังสือและเอกสารพร้อมครบสมบูรณ์

ในการสัมนาจะต้องมีหนังสือ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่จะต้องจัดเตรียมให้กับผู้เข้าร่วมสัมนาและวิทยากร ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารหนังสือจะต้องมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าใจง่าย อ่านง่าย อาจจะมีในส่วนที่ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถเขียนบันทึกเติมเต็มเนื้อหาข้อความด้วยตัวเองเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดความต่อเนื่องในเนื้อหาการสัมนาด้วย

5 สรุปจบอย่างมีสาระประทับใจ

ในการสรุปจบการสัมนาจะต้องมีความชัดเจน ได้ประโยชน์และเกิดความประทับใจ เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปลงมือปฎิบัติตามเนื้อหาที่ได้สัมนามานั้น สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาควรได้รับทั้งสาระ ควาทรู้สึกที่ดี ความประทับใจน่าจดจำและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาในการสัมนาที่จบลง สิ่งนี้จะวัดได้ถึงความสำเร็จในการจัดการการสัมนาได้เป็นอย่างดี