การโหวต

มาดูความหมายของการ ลงมติคือ อะไรกันนะ

การประชุมอบรมสัมมนา เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่เสมอตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน หรือ ระดับนโยบาย ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นความถี่ ความสำคัญในการประชุมก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย การประชุมนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อหาทางออกที่ถูกคนเข้าใจตรงกัน จึงต้องมีการลงมติขึ้นมา ว่าแต่ ลงมติคืออะไร

การโหวต
การลงมติ

การลงมติ คืออะไร

ในกรณีที่การประชุมมีความคิดแตกต่างกันเป็นสองอย่าง หรือมากกว่าทาง เพื่อกำหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงต้องทำการลงมติขึ้น คำว่า ลงมตินี้ หมายถึง สมาชิกทุกคนในที่ประชุมลงความเห็นว่าจะเลือกหรือตัดสินใจอย่างไรต่อเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์นั้น โดยการลงมติส่วนใหญ่จะใช้การโหวต เพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว หากเสียงข้างมากในที่ประชุมนั้นเห็นว่าควรจะทำอย่างไร ก็ให้ที่ประชุมที่เหลือเห็นชอบตามนั้นด้วย

การแสดงความคิดเห็น

การลงมติในที่ประชุมนั้นไม่ได้หมายถึงการจะลงมติก็ลงได้เลย หากเป็นมติที่ค้างจากกาประชุมครั้งก่อน ประธานอาจจะดำเนินการได้เลยเพราะเห็นว่าสมาชิกการประชุมทราบแล้วจะต้องมีการลงมติในหัวข้อดังกล่าว ต้องเตรียมตัวมาก่อนแล้ว แต่หากการลงมติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม ประธานจะให้สมาชิกในที่ประชุมนำเสนอความคิดเห็นแต่ละแนวทางมติของตัวเองเพื่อให้สมาชิกการประชุมคนอื่นได้เข้าใจ ซักถาม ก่อนจะตัดสินใจลงมติ

วิธีการลงมติ

การลงมติในที่ประชุมนั้นมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นใช้กันจะมีสองวิธีนั้นก็คือ การลงมติแบบทั่วไป กับการลงมติลับ คำว่าลงมติทั่วไป หมายถึง การให้สมาชิกในที่ประชุมแสดงว่าตัวเองจะเลือกมติแบบใดจากตัวเลือกที่มีโดยจะมีวิธีเลือกก็คือ ยกมือ ในกรณีที่สมาชิกการประชุมไม่มาก แต่หากสมาชิกมากกว่า 50 คน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการลงคะแนนคล้ายกับการเลือกตั้ง เพื่อความชัดเจนของคะแนนการเลือกลงมติ อีกหนึ่งวิธีก็คือการลงมติลับ จะเป็นการปิดคนที่ลงคะแนนว่าเป็นใคร เลือกอะไร วิธีการนี้สมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกมติ จะได้รับบัตรเพื่อลงมติ จากนั้นนำไปเลือกและหย่อนลงในสถานที่ลับภายในเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อลงเสร็จแล้วประธานและกรรมการที่ประชุมจะนับคะแนนและตัดสินผลการลงมติ

การตัดสินมติ

หลังจากผ่านขั้นตอนการลงมติ ประธานจะทำหน้าที่สรุปการประชุมนั้นว่า ที่ประชุมโดยส่วนใหญ่เห็นชอบเกี่ยวกับมตินี้ว่าอย่างไร เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ประธานจะสรุปให้ฟังอีกครั้งเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจว่า เราลงมติว่าอย่างไรจากการประชุมนั้น จากนั้นเลขาการประชุมจะสรุปการประชุม และ สรุปการลงมติให้กับสมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อนำกลับไปทบทวนและรับรองการประชุมต่อไป นี้เป็นหลักการการลงมติที่ประชุมแบบคร่าวๆ