การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย

การสัมมนา คือ  การประชุมตามหัวข้อที่ได้วางกำหนดเอาไว้ เป็นการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะร่วมกันอภิปรายอย่างอิสรเสรี ช่วยกันคิดเพื่อหาข้อสรุป รวมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขในปัญหานั้น

การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย

CPD คือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  ซึ่งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมีจุดถุประสงค์ คือ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นมีการพัฒนาความรู้วิชาชีพในสาขาของตน อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานในการวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีหลายสภาวิชาชีพซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ของ  CPD เช่น สภาสถาปนิก หรือในส่วนของผู้ทำบัญชี โดยในปัจจุบันได้มีประกาศในเรื่องของ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรวมทั้งระยะเวลาในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ยกตัวอย่างเช่น ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 15

หลักเกณฑ์และวิธีการอันเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2550

โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์  รวมทั้งวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี  อนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดความรู้ทางด้านการบัญชี เท่านั้น แต่ควรมีความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย พราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้

ผู้ทำบัญชี             

– ต้องเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า ปีละ 12 ชั่วโมง  ต้องมีกิจกรรมอันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง

– ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมงการอบรม ต่อสภาวิชาชีพ เริ่มจากวันที่อบรมจนถึงวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป

– รายละเอียดประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อการกำหนดคุณสมบัติของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – CPA

–      CPA ต้องเข้ารับการอบรม ปีล่ะ 18 ชั่วโมง และต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 ชั่วโมง

–      CPA แจ้งชั่วโมงอบรมต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

–      รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมตามข้อบังคับ อันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร – TA

– TA ต้องเข้ารับการอบรม ปีล่ะ 12 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาเป็นจำนวน 4 วิชา ได้แก่

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ชั่วโมง

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม  3  ชั่วโมง

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีเงิน ณ ที่จ่าย , กฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นๆ  3 ชั่วโมง

– ความรู้อื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร  3 ชั่วโมง

– TA สามารถยื่นหลักฐานการอบรม ต่อกรมสรรพากร ได้ตามรอบในการสิ้นสุดของใบอนุญาตแต่ละรุ่น