การอบรมสัมมนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่ารู้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอนแรกใช้ชื่อว่า กรมทะเบียนการค้า แล้วจึงค่อยเปลี่ยนชื่อตามผลการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่               ผลจากการปรับปรุงในครั้งนั้น ทำให้ กรมทะเบียนการค้า ได้เปลี่ยนมาเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงทั้งบทบาทภารกิจรวมทั้งโครงสร้างใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ถ่ายงานด้านชั่งตวงวัดไปอยู่กับกรมการค้าภายใน พร้อมโอนงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่กรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งยังรับโอนภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งงานจดทะเบียนงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้าอีกด้วย

การอบรมสัมมนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่ารู้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเปิดการอบรมสัมมนาเป็นเวลาต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจ (ซึ่งมีเงื่อนไขตรงตามกำหนด) หรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะต้องการเก็บชั่วโมง สามารถเข้าไปเช็คหัวข้อการอบรมต่างๆ หรือลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.dbd.go.th

ยกตัวอย่างการเปิดการอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่ารู้

โครงการ New Wave e-Commerce ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ของไทย

เป็นการส่งเสริมการใช้ e-Commerce ในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในการใช้ e-Commerce ให้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัครอบรม ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งยังไม่มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะนำ e-Commerce ไปใช้ประกอบธุรกิจ ผู้เข้าอบรมต้องมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมทั้งอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี หรือกรณีถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นชิ้นเป็นอัน คุณต้องเสนอแนวคิด ในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่จะประกอบธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจสู่การบริหารจัดการที่ดี  ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัดเชียงราย)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมการสร้างธุรกิจ e-Commerce ของไทย ให้ก้าวไกลด้วยความสําเร็จอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายรวมทั้งสร้างผลประกอบการที่ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครอบรม ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาทักษะให้มีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีเวลาว่างเข้ารับการอบรมได้ตลอดโครงการจนจบ ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตได้ในระดับดีเยี่ยม

DBD e-Marketing เทคนิคการตลาด เสริมความสามารถร้านค้าออนไลน์

เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของไทย  ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการขยายตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาศักยภาพทางการขายด้วยทักษะกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขายออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัครอบรม ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เคยผ่านการอบรม การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดําเนินการจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว และต้องมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดโครงการ