การ สัมนา ออนไลน์

การสัมมนา กับการประชุม แตกต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันนั้นเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ในหมู่บ้านหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนที่ร่วมงานด้วยกันจะต้องมีการทำการแก้ไขกับปัญหา ซึ่งปัญหาทุกอย่างนั้นสามารถจัดการได้แต่ต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่แก้ไขเพียงคนเดียว ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาอะไรทุกๆ คนนั้นต้องร่วมมือกัน และทำทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันทุกสิ่งนั้นจึงจะสำเร็จได้

การประชุม

ทุกปัญหา หรือทุกการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นนั้นเวลาที่เราจะต้องมาปรึกษาหารือกัน เราอาจจะสับสนว่าเราจะประชุมหรือจัดเป็นงานสัมมนา ซึ่งทั้งสองทางนี้ถ้าหากคนที่ไม่รู้นั้นอาจจะคิดว่าเป็นวิธีเดียวกันจะรวมคนมาปรึกษาหารือ แต่จริงๆ แล้วนั้นการประชุมกับสัมมนามีความหมายรวมถึงการใช้งานที่แตกต่างกัน วันนี้เราจะมาอธิบายความหมายเกี่ยวกับการสัมมนากับการประชุมให้ทุกคนเข้าใจกันพอสังเขป เพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดเหมือนที่ผ่านๆ มา และใช้วิธีทั้งสองอย่างถูกต้องที่สุด เพื่อจะได้ร่วมมือการปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ทุกอย่างขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพ

การสัมมนานั้นคือการที่เราจะเอาบุคคลที่มีความรู้หรือความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้คนที่เข้ามีรับฟังนั้นนำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้ดีขึ้น ซึ่งในการสัมมนานั้นส่วนใหญ่จะใช้เวลาการสัมมนาแค่วันเดียว ตามโรงแรมต่างๆ ที่มีพื้นที่สามารถให้คนเข้าไปร่วมการรับฟังการสัมมนาได้ คนที่เข้าไปร่วมสัมมนานั้น สามารถเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบจากทางวิทยากรได้ ในการสัมมนานั้นอาจจะมีเอกสารให้ ซึ่งในเอกสารนั้นจะมีส่วนเนื้อหาเรื่องเดียวกันกับการสัมมนาเพื่อให้คนที่เข้ามาสัมมนานั้นสามารถตามทันเรื่องที่สอน แล้วสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่ม ปรับปรุง หรือแก้ไขงานในหน้าที่ของตนเองที่ทำผิดพลาดไว้ได้เหมือนกัน สรุปง่ายเลยคือ การสัมมนาคือการที่ได้ร่วมเข้าไปรับฟังเรื่องเฉพาะที่ต้องให้ผู้รู้หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นมาเป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปรับฟังได้มีความรู้ติดตัวแล้วนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป

ส่วนการประชุมนั้นคือการที่รวบรวมคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน พื้นที่เดียวกันมาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ ในการประชุมทุกคนที่เข้าร่วมจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งทุกความคิดเห็นนั้นจะทำให้เห็นว่าเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไข หรือริเริ่มที่จะลงมือทำการใดๆ แบบไหนเพื่อให้มีประโยชน์และได้ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสุดท้ายแล้วการประชุมจะมีการลงมติกันในรูปแบบของประชาธิปไตย เมื่อประชุมเสร็จแล้ว จะมีคนที่จะคอยจดบันทึกการประชุม เพื่อติดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน