การ สัมนา ออนไลน์

การสัมมนาคืออะไร มีใครเข้าใจความหมายแบบเจาะลึกหรือไม่?

ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันนั้นล้วนมีปัญหาที่มากมายเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนล้วนต้องได้เจอทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศ องค์กรเล็กๆ โรงพยาบาล สถานศึกษา และพื้นที่อื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเวลาที่เขาจะแก้ปัญหาเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองคนเดียวได้ทั้งหมด ดังนั้นเราก็ควรที่จะปรึกษาคนหลายๆ คนเพื่อระดมความคิดหาทางแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็ปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมขึ้นขึ้นซ้ำอีก

สัมนาบัญชี

 

การสัมมนาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับการประชุมที่ต้องการทางแก้ปัญหา ซึ่งการประชุมประเภทนี้นั้นทุกคนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ซึ่งในการสัมมนานั้นเป็นหนึ่งในบทเรียนที่จะได้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการร่วมแสดงความเห็น พัฒนาตนเองเพื่อให้มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้นั่นเอง

ประโยชน์หลักๆ ของการสัมมนา

 • เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างทุกคนที่เข้ามาร่วมนั่งสัมมนา ทำให้รู้ถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดของปัญหา เพื่อที่จะหาทางแก้ไขได้อย่างถูกวิธี
 • ทุกคนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลที่จะร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งจะได้วิธีแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธี
 • เป็นวิธีที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ร่วมงานกันได้อย่างดี คนที่อยู่ในที่สัมมนาจะรู้สึกว่าได้เป็นหนึ่ง และสำคัญในการสัมมนา
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้เบาบางลงได้ในกรณีที่ปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่อาจจะไม่สามารถแก้ไขให้หายขาด แต่ก็ยังพอทุเลาลง
 • ทำให้ทุกคนมีการประสานงานได้อย่างเป็นระบบ ทุกคนรู้จักหน้าที่หลักของตนเอง
 • ฝึกในการร่วมฟังความคิดเห็นของคนอื่น ให้คนอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้โอกาสตัวได้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

ลักษณะที่ดีของการสัมมนา

 • กำหนดปัญหา หรือจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการจัดงานการสัมมนา และมีหนังสือแจ้งก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราจะจัดสัมมนาเรื่องอะไร
 • ในการสัมมนาควรจะมีการหรือกิจกรรมที่นำมาเสริมเป็นความรู้ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา เพื่อให้ทุกคนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • เปิดโอกาส ไม่ปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา
 • ในการสรุปการสัมมนาควรใช้หลักประชาธิปไตย ซึ่งยอมรับในการตัดสินใจในฝั่งข้างมาก
 • ผู้ที่พูดในระหว่างกันสัมมนานั้นจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี สามารถจับใจความทุกความคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนาให้ได้มากที่สุด3

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเวลาที่จัดการสัมมนา

ด้านบุคลากร

 • จำนวนน้อย
 • ขาดความรู้ ความเข้าใจ
 • ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการจัดสัมมนา

ด้านงบประมาณ

 • เงินเบิกได้ช้า
 • เงินไม่พอในการจัดการสัมมนา

ด้านการจัดการสัมมนา

 • ข้อมูลที่จะนำมาจัดสัมมนาไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • ขาดบุคลากรที่มีความรู้ หรือขาดความชำนาญ